Obchodní podmínky

1. Denis Buček IČO: 10887440 (dále jako „BETIMPERIUM“, „my“, „nás“, „naše“) je provozovatelem internetových stránek https://bet-imperium.cz (dále jen „web“) a zároveň poskytovatelem služeb.

2. Pokytujeme poradenství v oblasti analýzy kurzového sázení na sportovní zápasy a jiné sportovní události konané po celém světě(dále jako „Služby BETIMPERIUM“ nebo „služby“).

2. Smlouvou o poskytování služeb se zavazujeme dle těchto všeobecných obchodních podmínek (dále také jako „VOP“) poskytnout zákazníkovi službu spočívající v poskytování pravděpodobnosti tipů na výsledky konkrétních sportovních zápasů nebo jiných sportovních událostí, případně i jejich konkrétních částí, konzultace, strategie a analýzy, a to za úplatu a v závislosti na typu služby, kterou zákazník zvolí.

3. Zaslané tipy, poskytnuté konzultace, strategie či analýzy mají pouze informativní charakter a nejedná se o radu ve smyslu zákonných ustanovení například dle § 2950 občanského zákoníku a ani se nejedná o zaručenou informaci. Poskytnutý tip, konzultace, strategie či analýza je toliko informace, kterou bere zákazník na vědomí a jejím užitím bere na svou odpovědnost a riziko, že poskytnutý tip, konzultace, strategie či analýza může být nevhodná. Neneseme odpovědnost za žádnou újmu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo jakékoliv další informace (například poskytnuté konzultace, strategie či analýzy), neboť toto bylo zákazníkovi poskytnuto pouze jako doporučení.

4. Poskytované služby mají pouze informativní charakter. Je na úvaze každého zákazníka, zda poskytnuté tipy nebo jakékoliv další poskytnuté informace (například poskytnuté konzultace, strategie či analýzy) využije či nikoliv, stejně jako zda a v jaké výši učiní případně sázku na konkrétní sportovní událost. Výslovně prohlašujeme, že nepřijímáme od zákazníka peníze do sázky a že za něj nesázíme ani nečiní žádné jiné kroky směřující k uzavření sázky.

5. Cena za službu zahrnuje i náklady spojené s jejím dodáním a případné poplatky související se zákazníkem zvoleným způsobem platby. Ceny služeb jsou konečné a včetně všech daní a poplatků.

6. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z využití služeb nabízených na webu, se řídí právním řádem České republiky.

7. V případě, že je smluvní stranou smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). O spotřebitelskou smlouvu se jedná vždy v případě, že je její jednou stranou fyzická osoba a služby objednává mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se tak na smluvní stranu ochrana spotřebitele dle výše citovaných právních předpisů a těchto VOP, zejména jako osoba, která není spotřebitelem, nemá strana právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu.

8. V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito VOP ustanoveními ObčZ.

9. Tyto VOP se v celém rozsahu vztahují pouze na fyzické osoby, které uzavírají smlouvu o poskytování služeb mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

10. Tyto VOP se vztahují na právnické osoby, které uzavírají smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti, vyjma těch ustanovení smlouvy, které se dle právních předpisů České republiky vztahují výlučně na ochranu spotřebitele.

11. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Jako smlouva o poskytování služeb (dále také jen jako „smlouva“) se v těchto VOP označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto VOP, může jí tedy být například i smlouva kupní na nákup tipů, konzultací a analýz, strategií apod.

12. Obchodní podmínky i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva je uzavřena uhrazení ceny za služby jejichž rozsah je specifikován na webu. Smlouvu představuje vytvoření objednávky ze strany zákazníka a uhrazení ceny za služby ze strany zákazníka, potvrzení o uhrazení služeb a vystavením daňového dokladu o úhradě služeb ze strany betimperium. Zákazník má přístup k seznamu provedených a uhrazených objednávek a k vystaveným fakturám v elektronické podobě na svém účtu.

13. Adresa pro doručování je: Denis Buček, se sídlem Laudova 1003/26, Praha – Řepy, 163 00

1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

14. Betimperium nabízí své služby na webu.

15. Betimperium nabízí svým zákazníkům tzv. Balíčky, obsahující stanovený počet analýz tipů (predikcí, rad), sázkové poradenství, speciální nabídky a další nabízené služby.

16. Zákazník si může zakoupit balíky které jsou prezentovány na webu obsahující nabízené služby, za podmínek uvedených na webu a cenu uvedenou na webu. Vyjma speciálních nabídek si zákazník může vždy zakoupit následující Balíky.

17. Není-li na webu uvedeno jinak, počet tiketů v Balíků představuje počet tipů

1. BALÍK PREMIUM, jehož obsahem je poskytnutí v součtu 30 tipů/predikcí po dobu 30 po sobě následujících dní, kdy na každý den připadá jeden tip/predikce, dále sázkové poradenství, přednostní přístup ke speciálním nabídkám;

2. BALÍK EXLUSIVE, jehož obsahem je poskytnutí v součtu 7 tipů/predikcí, po dobu 7 po sobě následujících dní, kdy na každý den připadá jeden tip/predikce, dále sázkové poradenství, předností přístup ke speciálním nabídkám;

3. BALÍK CLASICS, jehož obsahem je poskytnutí v součtu 7 tipů/predikcí po dobu 7 po sobě následujících dní, kdy na každý den připadá jeden tip/predikce, dále rady při založení účtu u sázkové kanceláře, přednostní přístup k speciálním nabídkám;

4. JEDNORÁZOVÝ  TIP, jehož obsahem je 1 tip/predikce, kterou lze v den zakoupení balíku.

18. Zákazník si dále může objednat konzultaci, strategii anebo analýzu „na míru“ dle jeho požadavků s členem týmu BETIMPERIUM prostřednictvím online chatu uvedeného na webových stránkách BETIMPERIUM anebo telefonicky. Strategie, konzultace anebo analýza bude zákazníkovi zaslána na jeho e-mailovou adresu či sdělena telefonicky nebo poskytnuta prostřednictvím chatu na webových stránkách BETIMPERIUM.

19. Cena služeb je na webu uvedena včetně veškerých daní a poplatků, při individuální domluvě je cena služeb zákazníkovi oznámena předem.

20. Prezentace služeb je v souladu s ust. § 1732 odst. 2 ObčZ návrhem na uzavření smlouvy.

22. Tipy/predikce jsou zákazníkovi poskytovány prostřednictvím webové stránky

24. Tipy, analýzy a strategie mohou být poskytovány i jinými způsoby použitím komunikačních prostředků, na kterých se zákazník s BETIMPERIUM písemně dohodne.

25. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Zákazník provádí objednávku služeb prostřednictvím webu www.bet-imperium.cz.

2. Objednávka služeb probíhá těmito způsoby:

3. V případě nových zákazníků, kteří dosud nemají vytvořený svůj zákaznický účet do zákaznického účtu (dále jen „zákaznický účet“), vybere zákazník na webu požadovaný druh balíku(stiskem tlačítka „koupit“, které je uvedeno u prezentace služby na webu), následně se mu otevře registrační formulář, po jehož vyplnění a stisku tlačítka „pokračovat k platbě“ je zákazník přesměrován na druhý krok, kde potvrdí výběr svého produktu a kde může zároveň využít případný slevový kód. Následně je přesměrován na platební bránu, kde provede úhradu ceny služby. Objednávka je dokončena a stává se závaznou okamžikem odeslání registračního formuláře, tj. stiskem tlačítka „pokračovat k platbě“, kterým současně dojde k vytvoření zákaznického účtu.

4. Po přesměrování na platební bránu provede zákazník úhradu ceny služeb některou ze zde nabízených možností. Podrobnosti provádění úhrady služeb prostřednictvím platební brány viz dále v čl. X VOP. V případě, že zákazník nemůže zaplatit cenu služeb žádnou ze zde nabízených platebních možností, učiní dotaz prostřednictvím e-mailu: betimperium@seznam.cz, ze kterého mu bude betimperium sděleno bankovní spojení pro úhradu ceny za služby bezhotovostním bankovním převodem.

5. Provedením závazné objednávky služeb zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP a se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou jejich součástí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku provedení objednávky. Před provedením závazné objednávky je zákazník povinen zkontrolovat správnost všech uváděných údajů. Zákazník je povinen po celou dobu uzavřené smlouvy uvádět aktuální a správné údaje. Pokud BETIMPERIUM dojde k závěru, že údaje poskytnuté zákazníkem při registraci jsou nepravdivé, je oprávněna zablokovat nebo zrušit účet. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou ze strany BETIMPERIUM považovány za správné.

6. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem, kdy zákazník zaplatí cenu objednané služby. Objednávka včetně daňového dokladu bude zákazníkovi zaslána včetně platných VOP na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci. BETIMPERIUM nenese odpovědnost za prodlení na straně třetí osoby, a to výslovně včetně prodlení v rámci prováděných platebních transakcí. Jedná se výslovně i o případy, kdy zákazník v důsledku prodlení třetí strany ze strany betimperium neobdrží objednanou službu včas (např. nedojde ke včasnému zobrazení zakoupeného tipu/predikce).

7. Není-li uzavření smlouvy podmíněno zaplacením ceny služby prostřednictvím platební brány (např. některé speciální akční nabídky), dochází k uzavření smlouvy okamžikem písemným potvrzením objednávky zákazníka ze strany BETIMPERIUM.

8. Zákazník bere na vědomí, že platba může být provedena i přes platební bránu umístěnou na jiných webových stránkách, resp. u třetí osoby.

9. Objednávka ze strany zákazníka obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření smlouvy, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu zákazníka ze strany BETIMPERIUM.

10. Zákazník přijetím těchto VOP prohlašuje, že si je vědom své zejména finanční situace a že s tímto vědomím se také stává zákazníkem BETIMPERIUM a přistupuje k nabízeným službám.

11. BETIMPERIUM si vyhrazuje právo registraci zákazníka odmítnout, resp. odmítnout objednávku a neuzavřít se zákazníkem smlouvu.

3. OPAKOVANÉ PLATBY

1. Opakované platby jsou součástí našich balíčků Classic, Exclusive a Premium. Tyto platby se opakují v závislosti na době trvání balíčku. Platby se opakují každých 7 dní pro balíčky Classic a Exclusive a každý měsíc pro balíček Premium.

2. Pro zrušení opakované platby je nezbytné zaslat žádost o zrušení opakované platby prostřednictvím e-mailu na následující e-mailovou adresu, na kterou je zákazník registrován: predplatne@bet-imperium.cz, avšak nejpozději 5 dní před koncem aktuálního fakturačního období nebo bezplatného zkušebního období. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je zákazník povinen o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele formou jednostranného právního jednání a to dopisem zaslaným emailem na adresu: predplatne@bet-imperium.cz. Pokud smlouvu zrušíte méně než 5 dní před koncem, bude vám naúčtováno jednorázově 100 % vašeho smluvního závazku za další období a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za další období. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy o poskytování služeb, provozovatel mu umožní čerpat službu až do konce uhrazeného fakturovaného období. .

3. Prosíme, abyste v e-mailu uvedli potřebné informace identifikující Váš účet a žádost o zrušení opakované platby. Naše zákaznická podpora se postará o zpracování Vaší žádosti v nejkratším možném čase.

4. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

1. Na svém zákaznickém účtu ve VIP sekci „Můj účet“ má zákazník přístup k veškerým učiněným objednávkám, informacím o svém členství nebo dalších zakoupených službách a provedených platbách.

2. Do svého zákaznického účtu se zákazník přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla zvoleného při registraci.

3. Zákazník má povinnost stanovit si dostatečně bezpečné přístupové heslo bez osobního vztahu ke své osobě nebo osobám blízkým. Zákazník nesmí jako přístupové heslo použít své datum narození, rodné číslo ani telefonní číslo. Heslo z důvodu bezpečnosti hesla musí obsahovat alespoň jedno písmeno a jednu číslici. Zákazník nesmí jako své uživatelské jméno a přezdívku použít hanlivé označení.

4. Zákazník je povinen chránit své přihlašovací údaje před zpřístupněním třetím osobám, uchovávat je v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. Zákazník je povinen dodržovat dostatečnou míru obezřetnosti při nakládání s přihlašovacími údaji, zejména nezadávat přihlašovací údaje k účtu před jinou osobou, nesdělovat je jiným osobám, nebo je zadávat na veřejně přístupných zařízeních, které nezajišťují dostatečnou bezpečnost a ochranu. Zákazník je dále povinen nezasílat přihlašovací údaje na jakoukoliv výzvu zaslanou formou emailu, SMS nebo prostřednictvím sociálních sítí.

5. BETIMPERIUM nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelských údajů, resp. přístupových údajů, které bude způsobeno zákazníkem, resp. v důsledku porušení povinností ze strany zákazníka.

6. V případě ztráty či zapomenutí hesla má zákazník možnost provést na webu obnovu hesla pomocí zákazníkem uvedené emailové adresy registrované k zákaznickému účtu.

7. Zpřístupní-li zákazník svůj účet třetím osobám, je BETIMPERIUM oprávněna od smlouvy odstoupit.

8. Zákazník je oprávněn zrušit svůj zákaznický účet na základě písemné žádosti o smazání svého účtu na email betimperium@seznam.cz Zákazník bere výslovně na vědomí, že zrušením svého zákaznického účtu ztrácí přístup ke všem zakoupeným službám, seznamu provedených objednávek a daňovým dokladům.

5. SOUTĚŽE A SPECIÁLNÍ AKČNÍ NABÍDKY

1. Betimperium je oprávněna svým zákazníkům nabízet účast v soutěžích pořádaných ze strany betimperium. Pravidla soutěže a podmínky účasti v ní jsou stanoveny vždy ve vztahu ke konkrétní soutěži a jsou zveřejněny na webu v okamžiku vyhlášení soutěže.

2. Betimperium si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. V takovém případě nemá účastník soutěže nárok na odškodnění či kompenzaci ze strany betimperium.

3. Betimperium nenese odpovědnost za technické problémy v souvislosti s pořádáním soutěže a účasti v ní (např. selhání systémů či programového vybavení), které nemají původ v úmyslném jednání betimperium. V takovém případě si betimperium vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit či ukončit a účastník soutěže nemá nárok na odškodnění či kompenzaci ze strany betimperium.

4. Betimperium je oprávněna svým zákazníkům nabízet speciální slevové nástroje (slevové kódy, slevové tlačítko), slevové akce a akční nabídky, v jejichž rámci mají zákazníci možnost získat vybrané služby či kredity se slevou či za jinak zvýhodněných podmínek, např. určité období členství zdarma k objednanému členství, kredity k objednávce zdarma apod. Podmínky a doba trvání speciálních slevových akcí a akčních nabídek jsou zveřejněny na webu nebo jsou zákazníkovi ze strany betimperium předem sděleny emailem či telefonicky.

6. DŮLEŽITÉ INFORMACE O SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

1. VOP je zákazník vázán od momentu prohlížení webu. Zákazník se zavazuje dodržovat tyto VOP. Zákazník má možnost se s těmito VOP seznámit před závazným odesláním objednávky. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.

2. Tyto VOP představují nedílnou součást smlouvy uzavřené prostřednictvím webu.

3. VOP i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva je uzavřena uhrazením ceny za služby ze strany zákazníka.

4. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání na webu a zákazníkovi je tak dána možnost před vlastním provedením závazné objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu.

5. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí zákazník sám. Použití prostředků komunikace na dálku pro objednávku služeb na webu není ze strany betimperium zpoplatněno zvláštní sazbou.

6. Souhlasem s těmito VOP v objednávce zákazník vyjadřuje svůj souhlas a výslovně žádá provozovatele o započetí poskytování služeb ihned po uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy v délce 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

7. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, avšak pouze v případě, že poskytované služby ještě nebyly splněny. Ke splnění dochází v okamžiku, kdy zákazník obdržel přístup k zakoupeným službám prostřednictvím svého zákaznického účtu v zákaznické sekci, a to bez ohledu na to, zda poskytnuté služby čerpal, tj. zda se přihlásil ke svém zákaznickému účtu, zobrazil zakoupenou službu apod.

8. Odstoupí-li zákazník od smlouvy o poskytování služeb a provozovatel na základě výslovné žádosti zákazníka dle odst. 1 tohoto článku všeobecných obchodních podmínek začal s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je zákazník povinen uhradit provozovateli poměrnou část ceny služeb za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

9. Zákazník současně výslovně souhlasí s tím, že služby dle těchto VOP mohou být splněny (dodány) před uplynutím zákonné lhůty 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a tedy je srozuměn s tím, že v takovém případě nemá v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy.

7. PRÁVA A POVINNOSTI betimperium

1. Povinnosti betimperium vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména ze ZOS a ObčZ, vůči jiným subjektům zejména z ObčZ.

2. Web obsahuje kompletní seznam služeb nabízených zákazníkovi včetně jejich základního popisu a ceny.

3. Veškeré ceny služeb prezentovaných na webu jsou v korunách českých včetně zákonné výše daně z přidané hodnoty. Případné slevy a akce nelze vzájemně slučovat, není-li na webu výslovně u konkrétních slev a akcí uvedeno jinak. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.

4. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu. Betimperium si vyhrazuje právo změnit cenu služeb v případě jejich chybného uvedení, technické chyby, a jiné objektivní příčiny nesprávně uvedené ceny. V případě, že na straně betimperium došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny služeb na webu nebo v průběhu objednávání, není betimperium povinna poskytnout zákazníkovi služby za tuto zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že již zákazník cenu uhradil. V případě, že již zákazník takto chybně stanovenou cenu hradil, bude mu vyměřen doplatek ceny k uhrazení. V případě, že zákazník doplatek ve lhůtě 24 hodin neuhradí, tak je betimperium oprávněna od smlouvy odstoupit.

5. Pokud cena uvedená u služeb na webu nebo v průběhu objednávání již není aktuální, je zákazník na tuto skutečnost neprodleně upozorněn. Pokud dosud nedošlo ze strany zákazníka k zaplacení ceny, není betimperium povinna smlouvu uzavřít.

6. V případě, že betimperium zaznamenají jakoukoli podezřelou platební transakci prostřednictvím platební karty či jiného platebního prostředku, jsou povinny tuto skutečnost oznámit příslušným institucím a státním orgánům. Betimperium si současně vyhrazují právo neprovádět nebo pozastavit provádění služby nejméně do doby, než bude záležitost vyřízena a potvrzena oprávněnost platební transakce.

7. Informace a údaje poskytnuté zákazníkem považuje betimperium za pravdivé a dle nich poskytují objednanou službu.

8. Betimperium neodpovídá za jakoukoliv újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě v důsledku zákazníkem poskytnutých nepravdivých nebo zkreslených informací a údajů.

9. Betimperium nenese odpovědnost za žádnou újmu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo jakékoliv další informace (například poskytnuté analýzy, strategie).

10. Betimperium nenese odpovědnost za újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě nerespektováním těchto VOP ze strany zákazníka.

11. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případech uvedených ve VOP a v zákoně. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy potvrdí betimperium  bez zbytečného odkladu zákazníkovi písemně jeho přijetí a provede bez zbytečného odkladu posouzení tohoto odstoupení od smlouvy. V případě, že bude odstoupení od smlouvy splňovat veškeré zákonné předpoklady a něj kladené požadavky (odstoupení od smlouvy bude platné), pak nejdéle do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy budou navráceny zákazníkovi finanční prostředky, resp. jejich odpovídající část. V případě, že zákazník již poskytnutou službu čerpal, nemá právo na vrácení finančních prostředků. Důvodem odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost tipů zprostředkovaných betimperium je nižší, než zákazníkem očekávaná nebo že poskytnuté strategie, konzultace anebo analýzy nejsou tak podrobné, jak zákazník očekával. Tuto skutečnost bere zákazník na vědomí.

12. Betimperium je oprávněna vypovědět smlouvu, jestliže a) zákazník není schopen finančně plnit podmínky smlouvy nebo pokud je nesplní ve lhůtách definovaných ve smlouvě nebo v těchto VOP, b) stane-li se plnění smlouvy nemožné, c) betimperium ztratí způsobilost k provozování služeb nebo se rozhodne ukončit provoz své činnosti, d) v případě, že klient uvede nepravdivé či zkreslené informace nebo e) v dalších případech stanovených těmito VOP. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně na adresu zákazníka nebo formou emailu na adresu elektronické pošty zákazníka. Výpovědní lhůta činí 7 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi zákazníkovi

8. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1. Web je oprávněna prohlížet a služby zde nabízené objednat a využívat pouze osoba, která dovršila věk 18 let, je plně svéprávná a souhlasí s těmito VOP a zásadami zpracování osobních údajů.

2. Zákazník prohlašuje, že objednávka služby na webu nebyla učiněna z přinucení ve smyslu ustanovení § 587 ObčZ.

3. Odesláním závazné objednávky souhlasí zákazník automaticky s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavření smlouvy. Náklady, které zákazníkovi vznikají v této souvislosti, si hradí zákazník sám.

4. Zákazník je povinen při výběru služby zvážit druh služby a její účel.

5. Zákazník má právo si veškeré informace ověřit u betimperium dotazem učiněným telefonicky či emailem.

6. Zákazník je povinen uhradit cenu služeb, která je sjednána při uzavření smlouvy.

7. Platební podmínky, tj. způsoby platby, jsou obsahem komunikace mezi betimperium a zákazníkem v rámci procesu objednávky služby, přičemž zákazníkovi je dána dostatečná možnost pro volbu platebního prostředku. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.

8. Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby poskytované betimperium  objednává na vlastní riziko a výhradně pro svou vlastní potřebu.

9. Zákazník prohlašuje, že si před uzavřením smlouvy zvážil svou finanční situaci a své finanční možnosti a s tímto vědomím nabízené služby hodlá využívat.

10. Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy, strategie apod.) mohou být použity výlučně k soukromým účelům a zákazník není oprávněn s těmito nikde veřejně nakládat, prezentovat je nebo je použít, jinak odpovídá za újmu, která tím vznikne.

11. Zákazník není oprávněn poskytovat zaslané tipy třetím osobám. V případě porušení této povinnosti zákazníka je betimperium oprávněna od smlouvy odstoupit.

12. Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) nesmí použít tak, aby na základě služby poskytnuté betimperium vznikla jiné osobě újma.

13. Způsobí-li zákazník poskytnutou službou újmu jakékoliv jiné osobě, je povinen tuto újmu nahradit přímo té osobě, které újmu způsobil. V takovémto případě nenese betimperium žádnou odpovědnost a není povinna se na řešení újmy žádným způsobem podílet.

14. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v ObčZ. Zákazník bere na vědomí, že důvodem k odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost tipů zprostředkovaných betimperium je nižší, než zákazníkem očekávaná nebo že poskytnuté strategie, konzultace anebo analýzy nejsou tak podrobné, jak zákazník očekával.

15. V případě zániku smlouvy z jakéhokoliv důvodu (tedy uplynutím doby platnosti balíku nebo jinak), zákazníkem nevyčerpané kredity zanikají, nelze je proměnit za peníze a betimperium  není povinna zákazníkovi vrátit finanční částku odpovídající hodnotě zákazníkem zakoupených a nevyčerpaných kreditů. Dosud nevyčerpané kredity však zůstávají stále na zákaznickém účtu a v případě zakoupení dalšího členství nebo služby se tyto kredity stávají znovu aktivními (pokud jim nevypršela platnost) a zákazník s nimi může dále disponovat.

16. Zákazník bere na vědomí, že betimperium  používá na webu či sociálních sítích reklamu, jak ve formě textu, tak ve formě obrázků, videí, hlasových zpráv apod., a to s přihlédnutím k schopnostem průměrného spotřebitele vnímat a rozumět cílené reklamě a celkovému kontextu. Pro tyto účely betimperium užívá také nadsázky, ilustračních obrázků, humorné prvky, a další nástroje přiměřené k účelu reklamy a věku cílové skupiny reklamy.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy se zákazníkem betimperium zpracovávají osobní údaje zákazníka, a to za účelem, v rozsahu a způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů.

2. Provozovatel postupuje při nakládání s osobními údaji podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“). Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné zde: Ochrana a zpracování osobních údajů.

10. MIMOSOUDNÍ řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé smlouvy, která je skrze web uzavřena.

2. Veškeré změny těchto VOP jsou elektronicky zaznamenávány u betimperiun a v případě žádosti je betimperium  zákazníkovi zpřístupní.

3. Betimperium je oprávněna znění VOP měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran smlouvy se vždy řídí tím zněním VOP, za jejichž účinnosti vznikly, tedy k okamžiku uzavření smlouvy. V případě změny obchodních podmínek uvede betimperium  datum změny nových obchodních podmínek a zákazníkovi zpřístupní odkaz na předchozí platné obchodní podmínky pro případ, kdy by zákazník prováděl objednávku v době změny starých obchodních podmínek za nové.

4. Zákazník je vázán zněním VOP platných a účinných v době uzavření smlouvy.

5. Pokud by vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahoval mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se tento právní vztah vždy řídí právními předpisy České republiky a přímo závaznými předpisy Evropské unie.

6. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude se takový účinek vztahovat pouze na dotčené ustanovení a pouze v rozsahu takové neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti, bez toho, že by mělo jakýkoli vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VOP či Kupní smlouvy platným, účinným a vymahatelným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl smluvních stran nebyl takovou změnou VOP či Kupní smlouvy dotčen nebo byl dotčen v co nejmenší míře.

7. Tyto VOP nabývají účinnosti ve stejný den, kdy nabude účinnosti Smlouva. V případě ukončení účinnosti Smlouvy skončí i účinnost VOP ke stejnému dni.